Това научиха специалисти и родители на деца от аутистичния спектър директно от поведенческия аналитик д-р Даян Фрейзър на обучението "Introduction to ABA intervention" (Представяне на приложния поведенчески анализ), проведено на 9 и 10 април 2016 г. Събитието беше открито от г-жа Ваня Кастрева - Началник РИО - София град и Калоян Дамянов, Съветник на министъра на образованието.

P1  Д-р Фрейзър има над тридесет годишен опит с деца от аутистичния спектър и такива с други нарушения в развитието. Тя е сред хората, които подпомага създаването и дейността на центрове за работа с тези деца и техните родители, какъвто е и Центъра по приложен поведенчески анализ в София, кв. „Горубляне“, стартирал дейността си през септември 2015 г.

Основната цел на обучителния семинар, реализиран от сдружение „Аутизъм днес“, Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“ и сдружение „Тацитус“ е да се внесе яснота по отношение на механизмите на поведенческия анализ и използването му в обучителния процес, за да се подобри интеракцията, поведението, мотивацията и кооперативността на децата, а с това и да се увеличат шансовете им за социализация.

В обучението се включиха специалисти психолози, логопеди, ресурсни учители, педагози, родители и всички, които срещат в работата си предизвикателството на аутизма и търсят нови подходи към него. Отзивите, получени от обратната връзка, са че обучението е било полезно, практически ориентирано, богато на конкретни примери и анализи към тях, представено на достъпен език. Посочените техники за разпознаване на проблемите в развитието, както и стъпките към изграждане на определени умения на децата от аутистичния спектър дават възможност за директно интегриране на  ноу-хау в практиката на специалистите и в ежедневните грижи на родителите. P2

Най-деликатният момент в работата с деца от аутистичния спектър, е прецизното диагностициране, защото то е ключа към определяне на индивидуалните потребности и планиране на конкретни занимания за развиване на уменията. Д-р Фрейзър сподели пред участниците в обучението какви са етапите и начините на работа, последователността, както и посочи конкретни техники за коригиране на нежеланото поведение като въвеждането на граници, правила и договори, използването на стимули и награди и др.

Д- р Фрейзър за постави началото на нещо изключително важно и ново за България - говори за детското развитие и комуникацията при типични деца, както и маркерите за нарушения в комуникативните умения и способности. Тя предостави и допълнителни източници на полезна информация, свързани с темата и разширяващи знанието за научния метод на поведенческия анализ.

Организирането на подобно специализирано обучение беше посрещнато положително от специалистите и родителите на децата с аутизъм. Според тях е добре по-често да се случват подобни събития и да се канят квалифицирани специалисти, защото само така ще могат да се следят тенденциите в терапията на децата с аутизъм, да се научават новите подходи и да се прилагат в нашата практика. Те посочиха нужда от непрекъснато обучение и повишаване на квалификацията на нашите специалисти, грижещи се за децата с аутизъм, от създаване на повече професионални форуми, на които да се обменят знания, опит и добри практики, да се разглеждат конкретни примери от българската практика и да се търсят общи решения.  Не на последно място беше препоръката да се превежда и издава повече специализирана литература, за да се запознаят повече хора с приложния поведенчески анализ и възможностите, които дава той.

Като организатори на събитието можем да обещаем, че ние ще продължим да развиваме дейността си в тази посока и да налагаме приложния поведенчески анализ в работата с деца с аутизъм. Един от приоритетите ни е да следим новостите в областта на приложния поведенчески анализ и да го представяме пред общността от специалисти и заинтересовани в България чрез опита на   световно признати поведенчески терапевти.   

P3P4