За Центъра по Приложен поведенчески анализ Applied behavior analysis (ABA)

Ръководител на програмата: Венета Димитрова, магистър, cертифициран поведенчески аналитик (ВСВА®), клиничен директор и старши супервайзор на Центъра

Специалисти: Регистрирани поведенчески технолози (RBT®), които директно работят с Вашето дете в Центъра и прилагат обучителните програми, разработени от клиничния директор. Тези специалисти биват наблюдавани пряко от cертифициран поведенчески аналитик

ВИДОВЕ УСЛУГИ, предлагани от „Аутизъм днес“

2

Директна работа с деца

„Аутизъм днес“ предоставя програма, която да се провежда в центъра за работа с деца, където всяко дете бива обучавано в придобиването на основни умения, за да подобри своето ниво на обучение. За всяко дете се провеждат обучителни сесии лице в лице със специалист по приложен поведенчески анализ въз основа на индивидуално изготвена програма за всяко дете от cертифициран поведенчески аналитик (ВСВА®). Щом едно дете овладее необходимите умения в обкръжението на центъра, същите умения ще бъдат подложени за обща практика у дома и в училище.

Изискванията на тази програма включват:
• оценка
• разработване на програма
• обучение от специалист и съветване.
За всеки 10 часа пряка работа от страна на специалистите в центъра е необходимо провеждането на 1 час супервизия от cертифициран поведенчески аналитик (ВСВА®).
3

Оценка на функциите на поведението и терапия

Подобна оценка се прави за деца, чието поведение може да възпрепятства способността им за учене. Анализът на проблемното поведение се извършва чрез интервю с родителите и чрез преки наблюдения. Щом бъде направен анализ, се изготвя терапевтичен план, който следва да бъде подробно разяснен на родителите от cертифициращия поведенчески аналитик (ВСВА®). Интервенциите от този план се прилагат от екипа, работещ с детето и родителите. Приложение на интервенциите се супервизира и обратна връзка бива давана за коректността на изпълнението. Изискванията на тази програма включват:
• оценка на поведението
• разработване на програма
• непрекъснато съветване със cертифициран поведенчески аналитик (ВСВА®)
– докато поведението не бъде сведено до подходящото ниво.

4

Обучение на родителите

Всички поведенческо-аналитични услуги включват т. нар. компонент „обучение на родителите“. За да може терапията в Центъра да допринесе трайни резултати, родителите трябва да помагат на детето да развива уменията, които придобива в Центъра, като ги прилага практично в средата, където живее – особено у дома, в училище, в социална среда. Това може да включва промени във физическото обкръжение, промяна в начина на общуване на членовете на семейството с детето, упражняване и възнаграждаване на умения, усвоени в Центъра. Родителите на деца, които получават нашите услуги, ще трябва да участват в образователни сесии за родители, както и в обучение, свързано с индивидуалната програма на тяхното дете. Участието на родителите и най-близките членове на семейството не само се насърчава, но и се очаква, за да може всяка разработена програма да бъде успешна.

 

Допълнителни Програми

Група за социални умения

По време на сесиите по приложен поведенчески анализ в нашия център ние планираме 20 минути в група за социални умения, където вашето дете ще практикува уменията, необходими за комуникация с връстници. Всяко дете получава кратка оценка за социални умения, за да се идентифицират конкретните цели, върху които да се работи по време на общата сесия. Специалисти по ППА водят групата чрез различни дейности, които предоставят на децата възможности да общуват с връстниците си и да практикуват умения, както и да получават подкрепа, когато това е необходимо.

Семинари за обучение на родителите

Веднъж на 3 месеца Центърът ще организира сесии, където родителите могат да научат стратегии как да подпомагат децата си у дома. Ние насърчаваме Вашето участие и препоръчваме активната ви намеса в обучителния план. Но решението дали да участвате или не е доброволно и няма да повлияе на това как работим с детето Ви.