Защо Приложен поведенчески анализ Applied behavior analysis (ABA)

Приложният поведенчески анализ е наука за човешкото поведение. В последните 40 години хиляди публикувани изследвания документират ефективността на ППА сред различни популации, интервенции, среди и поведения. ППА изгражда и подобрява социално значими поведения чрез систематично прилагане на интервенции, базирани на принципите на поведенческата теорията за учене. Методите, основани на ППА са считани за най-напредналите терапевтични и образователни интервенции за деца с аутизъм и развитийни разстройства. Големият брой на научни доказателства, подкрепящи ППА, е довел до няколко независими организации да одобрят и подкрепят ефективността на метода: Американската Национална Академия на Науките, Американската Педиатрична Академия, Американското Здравно Министерство, и пр.

 

 

Applied Behavior Analysis (ABA) или Приложно Поведенчески Анализ (ППА) е наука, която се основава на базисните „закони” за това как се случва научването и как функционира дадено поведение. АВА прилага тези закони към поведението, така че способства всички аспекти на ученето. В допълнение ППА идентифицира и редуцира нежеланите поведения, които възпрепятстват напредъка на детето. ППА включва множество техники, които разглеждат поведението в контекста на средата и ситуацията, в която то се случва. По този начин ППА позволява да определим каква е целта на дадено поведение и да разработим стратегии, чрез които детето да научи нови, социално приемливи и ефективни начини за общуване, самообслужване, игра и училищни умения. Подходът към всяко дете е индивидуален, позитивен, мотивиращ и съобразен с неговите нужди. 

Важен аспект от ППА е, че положителните промени в поведението могат да бъдат онагледени и доказани, посредством научни методи. Отчитането и системното проследяване на резултатите позволява на екипа да следи напредъка на детето и да направи необходимите промени, ако такъв не се наблюдава. Едно от най-значителните доказателства, че ППА дава резултати е наличието на сериозен брой статии, изследвания и литература.

3

 

Детето ви е диагностицирано с разстройство от аутистичния спектър!

Защо да се доверите на Центъра за деца с аутизъм по приложен поведенчески анализ ABA (Applied Behavioral Analysis)?

 

Споделят специалистите от АВА Център за деца с аутизъм „Аутизъм днес”:

 

RaliK whyABA

 

 

 

Ралица Кръстева - Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board) под номер RBT-15-07021, АВА Център за деца с аутизъм „Аутизъм днес”:

Защо ABA (Applied Behavioral Analysis) – Приложен поведенчески анализ?

Защото е танц, в който детето определя ритъма, а ние просто го следваме.

Защото се научаваме да говорим езика на детето, а после ние го учим на нашия.

Защото пропуква и най-трудната черупка.

Защото разчиства заснежения път към социума.

Защото разширява, дава, окриля… обогатява! 

 

 

 

 

 

 

 

Teodora whyABA

 

Теодора Георгиева- Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board) под номер RBT-15-07541, АВА Център за деца с аутизъм „Аутизъм днес”:

Защо ABA (Applied Behavioral Analysis) – Приложен поведенчески анализ?

- Защото е терапевтичен метод, който има ясни цели и ефективни подходи за тяхното реализиране. 

 - Защото помага да се анализира проблемното поведение и ситуациите, които го провокират.

- Защото за социализирането на едно дете е важно то да разбира и да бъде разбирано от заобикалящия го свят.

- Защото АВА терапията намира точния път за намаляване на проблемното поведение и преодоляване трудностите към изграждането на общоприетото поведение в социума.

 

 

 

 

Preslava whyABA

 

 

Преслава Иванова - Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board) под номер RBT-15-05553, АВА Център за деца с аутизъм „Аутизъм днес”:

Защо ABA (Applied Behavioral Analysis) – Приложен поведенчески анализ?

Защото методът изцяло се съобразява с индивидуалните нужди на детето. Работата се случва през призмата на неговите интереси и всяка сесия е едно малко приключение. ABA ми дава структура и цел – всяка секунда знам какво правя, защо го правя и към какво се стремя, а резултатите са лесно измерими и представени по достъпен количествен и визуален начин. ABA ми показа, че процесът на учене може да е много забавен и предизвикателен, накара ме да бъда по-креативна в отношението към децата, а в замяна всеки ден получавам безброй техни усмивки!

 

 

 

 

RaliD whyABA

 

Ралица Данчева - Регистриран Поведенчески Технолог (Registered Behavior Technician) от Американския Сертифициращ Борд на Поведенческите Аналитици (Behavior Analyst Certification Board) под номер RBT-15-07034, АВА Център за деца с аутизъм „Аутизъм днес”:

Защо ABA (Applied Behavioral Analysis) – Приложен поведенчески анализ?

Защото АBA помага днес.

Защото ABA задава стандарт за качество чрез обработка и анализ на конкретни данни, на база на които се провеждат супервизии.

Защото ABA създава програми с реално постижими цели, следи за изпълнението им и дава конкретни, точни и ясни насоки за подобряване на работата на специалиста. 

Защото ABA държи всички, които работят с детето, отговорни. 

 

 

… “If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn.” 

„Ако детето не може да учи по начина, по който го учим, може би трябва да го учим по начина, по който то може да учи”

Ignacio Estrada