проекти

1. Реализиран проект в ролята на кандидат на Сдружение "Аутизъм Днес": Проект „Заедно за невидимите деца на България" с № PE-SO 2016- PO1-039 по Програма „Европа" 2016 г. на Столична община

Период на изпълнение на проекта: Май 2016 г. - Ноември 2016 г.

Участие в проекта:  Финансиране: Столична община

В рамките на проекта е проведено и лекционно обучение по сензорна интеграция на тема: „Представяне на теория и практика на сензорно-интегративната терапия". Обучението предизвика интереса на над 200 участници, и беше част от информационна кампания за широката общественост, специалисти и педагогически персонал, обслужващ деца от аутистичния спектър. Основната цел е ранна интервенция и превенция на социалната изолация, повишаване на обществената информираност и подобряване на достъпа до качествени грижи на деца с аутизъм чрез трансфер на ноу-хау. В изпълнение на тази цел са дейностите за обучение на специалисти, работещи с деца от аутистичния спектър на територията на Столична община и развиването на нови терапевтични, образователни и рехабилитационни програми, услуги и дейности за тези деца и техните семейства.

В рамките на проекта за 6 месеца бяха обучени 474 учители и специалисти и 39 родители на деца с аутизъм. В Обученията бяха включени и чужди лектори и преподаватели, като Maude Le Roux, DIR, Certificate и KRISTIANE Kull Sadacharam, postgraduate USC- USA, както и бяха включени редица практически обучения за специалистите.

2. Проект "Развитие на човешките ресурси"

Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси". Осносвната цел на проекта е да се създаде и развие Социално предприятие “Аутизъм Днес“, в рамките на което да се назначат и обучат специалисти за работа с деца с аутистично разстройство за новооткрития център на Сдружение “Аутизъм Днес“ в гр. Плевен, както и да се закупи подходящо оборудване за изпълнение на дейностите на Социалното предприятие.

ПРОЦЕДУРА:
BG05М9ОP001-2.010

ОП "Развтие на човешките ресурси" 2014 - 2020

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
168 674,10 лева

Финансиране от Европейски съюз по линия на ЕСФ: 143 372,98 лева

Национално финансиране: 25 301,12 лева

Период на изпълнение: 01.06.2018 г. - 01.08.2019 г.

Цели:

С настоящия проект ще се създаде и развие СП "Аутизъм Днес", което ще предоставя специализирани услуги и поведенчески терапии на деца с аутистично разстройство.

Общи цели:

- Да се улесни достъпа до заетост и да се осигури подкрепа за социалното включване на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица чрез създаване на
подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.

- Да се осигури заетост на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица, като стремежът е към повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното
включване и интегрирането им в обществото

- Да се помогне за лесна адаптация на лицата в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица да развият специфични знания и умения, чрез назначаване на опитни
наставници в конкретната професионална област.

Специфични цели:

- Да се създаде ново СП "Аутизъм Днес" с ефективно управление, висок капацитет и постигане на измерими социални ползи в интерес на обществото;

- Да се окаже подкрепа чрез осигуряване на заетост на 14 лица в неравностойно положение на пазара на труда и други социално изключени лица за период до 12 месеца;

- Да се оборудват новосъздадените работни места със специфично оборудване за работа с деца аутисти, които са част от уязвимите групи на обществото;

- Да се осигурят наставници за новонаетите лица от целевата група с цел тяхната социална и професионална интеграция в сектора на социалната икономика;

- Да се реализират мерки за популяризиране на социалното предприемачество, социалната икономика и популяризиране на социалния ефект от дейността на Социално предприятие "Аутизъм Днес".
Проектът допринася и за постигането на основната цел на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” от ОП „РЧР 2014-2020 г”. Проектът съответства напълно и на Инвестиционен приоритет 4, тъй като ще се реализират дейности, които основно ще бъдат насочени към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция в социалните предприятия на представители на уязвими групи, като важна предпоставка за намаляване на бедността и риска от социално изключване. Придобиването на реални трудови и професионални умения на представителите на уязвими социални групи на пазара на труда е важна предпоставка за преодоляване на социалната им изолация, повишаване на качеството на живот и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда. Със създаването и развиването на Социално предприятие “Аутизъм Днес“ се създават условия за разкриване на нови форми на социални услуги в общността и се осигурява заетост на специалисти чрез разкриване на нови работни места в тази специфична сфера на дейност. Специфичните цели на проекта са ясно структурирани, обосновани и измерими. Изпълнението на проекта ще гарантира тяхното постигане и ще допринесе за изпълнението на общата и специфична цел на процедурата.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)

3. Проект "Мобилен Екип"

Проект: BG05M9OP001-2.082-0019-C01МОБИЛЕН ЕКИП - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Процедура: BG05M9OP001-2.082 Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност на проекта: 210 754.15 лева

Финансиране от Европейски Съюз по линия на ЕСФ: 179 141.03 лева

Национално финансиране: 31 613.12 лева

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Основната цел на проектното предложение е да се създаде и развие мобилен екип към Сдружение "Аутизъм Днес", който чрез иновативен подход да допринесе за личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 01.09.2022 г.

4. Проект Договор РД 04-25 от 12.05.2021 г. с Фонд „Социална закриа" за подновяване на оборудването на АВА Център „Аутизъм Днес"- Горубляне. Стойност на проекта: 12 000 лв.

5. Проект „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия"

През 2022 г. има два завършени проекта, единият е по Компонент 2 „Подкрепа за осъществяването на социалната дейност и/или за постигане на социалните цели на социални предприятия, вписани в регистъра на социалните предприятия" от ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА" (ФСЗ) . Целта по проекта беше  подобряването на квалификацията на специалистите на Сдружение „Аутизъм Днес", чрез обмен на опит и сътрудничество с международни организации и световни специалисти в областта на Приложния поведенчески анализ чрез организирането на  Трета международна конференция за аутизма на Сдружение „Аутизъм Днес".

Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен.

Третата Международна конференция за аутизма, организирана от сдружение „Аутизъм Днес" се проведе под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес" и с подкрепата на Фонд „Социална Закрила", Фондация „Българска памет" и хотел Ростов – Плевен. Бяха дискутирани теми, свързани с качеството на социалните услуги в България, както и различни аспекти на грижите за деца с аутизъм.

Сред лекторите са признати на световно ниво специалисти като Диан Фрейзър, създател на френската школа по поведенческа терапия и супервайзор на АВА центровете "Аутизъм Днес", д-р Явуз Октай от университета в Измир, д-р Стоян Везенков, основател и ръководител на Център за приложни невронауки в София.

Представители на НАСО участваха в Третата Международна конференция за аутизма и Форум за качеството на социалните услуги в България, които се проведоха на 14 и 15 ноември в град Плевен.

Събитията се проведоха под патронажа на Вицепрезидента на Република България, г-жа Илияна Йотова от сдружение „Аутизъм Днес" и с подкрепата на Фонд „Социална Закрила", Фондация „Българска памет" и хотел Ростов – Плевен.

6. Проект "ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И/ ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ С ПРИОРИТЕТ АУТИСТИЧЕН СПЕКТЪР" - Гр. Плевен

ДОГОВОР За Съвместна Дейност РД 04-109/27.04.2023 Г.

Обща Стойност На Проекта: 63 143,24 Лева

Финансиране От ФСЗ Фонд "Социална Закрила": 49 883 Лева С Включен ДДС

Съфинансиране От Бенефециента: 13 260,08 Лева С Включен ДДС

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Обновяване На Материалната База На Дневен Център За Деца И/ Или Младежи С Увреждания ( С Приоритет Аутистичен Спектър)- Гр. Плевен

Период На Изпълнение: 01.05.2023 Г. – 30.11.2023 Г.

7. Проект BG05SFPR002-2.003-0160 Подкрепа За Ранно Детско Развитие От Сдружение "Аутизъм Днес"

ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА

Обща Стойност На Проекта: 385 560,00 Лева

Финансиране От Европейски Съюз: 327 726,00 Лева

БЕНЕФИЦИЕНТ: Сдружение "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Общата Цел На Проектното Предложение Е Предоставяне На Интегрирани Здравно-Социални Услуги, Както И Други Видове Консултативна Подкрепа С Цел Превенция На Деца С Увреждания И Деца С Проблеми С Психичното Здраве, Вкл. На Представителите От Маргинализираните Общности Като Ромите, Намаляване На Негативните Тенденции, Свързани С Детската Бедност, Както И Подобряване Качеството На Живот В Контекста На Европейската Гаранция За Детето.

Период На Изпълнение: 01.10.2023 Г. – 01.12.2026 Г.

Нашата Мисия

На 29. септември 2015 г. открихме първия Център по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в сграда, предоставена от столична община, с изключителната подкрепа на много индивидуални и корпоративни дарители и публични личности.

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top