Сдружение Аутизъм Днес

По повод 2 април – Световният ден за информираност за аутизма сдружение „Аутизъм днес“ започва кампания „Не съм невидим“ по инициатива на Autism-Europe “Not invisible”.

1
ДАРЕНИЕ
2
ДОБРОВОЛЕЦ
3
СПОНСОР
4
ПРИЕМНИК

МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС"

Визия на Сдружение Аутизъм Днес: Лидерът в България по отношение на най- високото качество на терапия на деца с аутизъм

Мисия на Сдружение Аутизъм Днес: Да дадем шанс на всяко дете с аутизъм в България да има качествен и независим живот

Ценности на Сдружение Аутизъм Днес: Ние вярваме в потенциала на всички деца, независимо от тяхното увреждане, Ние сме един екип, Постоянно учим и се усъвършенстваме, Имаме силно развито чувство на ЕМПАТИЯ, Благодарност и с вяра вървим напред и постигаме резултати

Кои сме ние?

Сдружение „Аутизъм днес“

Сдружение „Аутизъм днес“ е учредено от специалисти в областта наприложния поведенчески анализ, общественици и родители на деца с аутизъм.

Мисията на организацията е обучението на специалисти и създаване на професионално общество в България за работа с деца с аутизъм, което използва научно доказани методи и се придържа към световните и европейските професионални и етични стандарти за практика.

Oтчитайки високата нужда в страната ни и позовавайки се на световната статистика, поради липсата на такава за България, ние сме приели предизвикателството да изградим Центрове за обучение на приложни поведенчески аналитици в България и да дадем възможност за професионално развитие и придобиване на know-how в област, непозната до момента в България.

Така сбъднахме мечтите на поколения родители!

Основните цели на сдружението са:

(1)   Да създава условия за превенция и терапия на деца от аутистичния спектър.

(2)   Работи за достъп на повече деца от аутистичния спектър до специалисти за тяхната интеграция и приобщаване в обществото.

(3)   Подпомага ефективната интеграцията на деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър за подобряване начинът им на живот и осигуряване на достойното им съществуване, реализация и шанс.

(4)   Работи за промяна на нагласите и отношението на обществото към децата с разстройство от аутистичния спектър чрез популяризиране на проблемите им- информационни кампании, концерти, събития за информираност на обществото и организиране на обществени диспути и семинари.

(5)   Организира прояви с цел осигуряване на обществена подкрепа и осведоменост на обществото.

(6)   Изготвя предложения за промяна на нормативната уредба в областта на образователната, социалната и здравната сфери на Република България за въвеждане на добри европейски и световни практики, в интерес на аутистичните личности у нас и на техните семейства.

(7)   Работи за създаването на единни стандарти за Разстройствата от аутистичния спектър .

(8)   Работи за създаване на Единна база данни за деца и младежи с разстройства от аутистичния спектър.

(9)   Организира обучения на терапевти, специалисти и учители, ангажирани с  терапевтичната грижа и обучението на децата с разстройства от аутистичния спектър, за повишаване на тяхната квалификация;

(10)   Осъществява контакти с международни организации, специалисти и терапевти с цел внасяне на положителен опит в България.

(11)   Работи за осигуряване на морална, физическа и психологична подкрепа на семействата на деца с разстройства от аутистичния спектър, с цел осигуряване на децата и техните семейства  на достоен и независим живот.

(12)   Работи за осигуряване на достъп до качествено образование за децата от аутистичния спектър в България, съобразено с индивидуалните нужди и потребности на децата- за постигане на максималния капацитет на възможностите на всяко дете от аутистичния спектър в България;

(13)   Работи за осигуряване на качествена социална и здравна грижа и независим и достоен живот на децата, младежите и аутистичните личности в България, както и на техните семейства;

(14)   Защитава правата на аутистичните личности и техните семействата в НР България от дискриминация и сегрегация;

(15)   Осъществява съвместни мероприятия с други организации в страната и чужбина с оглед обмяна на опит и взаимно сътрудничество.

Ние, от сдружение "Аутизъм Днес" вече 8 години посвещаваме всеки ден от живота си да подкрепяме развитието и добруването на децата с аутизъм чрез професионална образователна помощ, грижа и любов. Отдадени сме и на идеята да носим упование и надежда на родителите на тези деца, за да знаят, че в България имат съмишленици, които ги подкрепят в усилията да осигурят най-щастливото възможно настояще и най-доброто възможно бъдеще на децата си!

За тези 8 години основахме четири специализирани центъра за професионална помощ (два в гр. София, един в гр. Плевен и от 2022 г. и един в гр. Бургас) за деца с аутизъм, в които повече от 200 деца месечно и над 1000 деца годишно получават най- висококачествена терапевтична подкрепа!
Pokana_1200px_FINAL
Обучения и Кампании

Кампания на Аутизъм днес, Софийският ученически съвет и РУО София - град

Професионална терапия

Спокойните и щастливи родители могат да направят чудеса и тогава всичко е възможно!

Обучения за специалисти

Наблюдения по време на работата с децата, практически съвети и нови оценки на децата.

Интеграция в обществото

Социално включване и шанс за качество на живот на децата с аутизъм в България!

Законова подкрепа

Сдружение "Аутизъм Днес" спечели проект по ОП "Развитие на човешките ресурси".

Обществена ангажираност

Професионална работа и подкрепа на родителите на децата от АВА Център "Аутизъм Днес".

Събития и публични кампании

Професионално практическо обучение от супервайзора на центровете"Аутизъм Днес".

На 29. Септември 2015 Г. Открихме Първия Център По Приложен Поведенчески Анализ За Деца С Аутизъм В Сграда, Предоставена От Столична Община.

ezgif.com-gif-maker

Какво Е Ерготерапия?

Ерготерапията осигурява възможност за  максимална степен на самостоятелност и независимост на лица с физически ...

ezgif.com-gif-maker (2)

Cast Screening Test

Скъпи родители, предлагаме ви тест за оценка за Аспергер, разработен и сертифициран от проф. Мила Вълчанова ...

ezgif.com-gif-maker (3)

Какво Е Логопедия?

Логопедията изучава нарушенията на речта и езика, гласовите нарушения и разработва терапевтични методи ...

Искате да помогнете? Станете спонсор или дарител!

Сдружение "Аутизъм Днес" предстои да изгради трети АВА Център за деца с аутизъм в България- след гр. София и гр. Плевен.

Проект

"Подкрепа за ранно детско развитие "

Проект: BG05SFPR002-2.003-0160 Подкрепа за ранно детско развитие от Сдружение „ Аутизъм Днес“

Процедура: BG05SFPR002-2.003 БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА

Обща стойност на проекта: 385 560,00 лева

Финансиране от Европейски Съюз: 327 726,00 лева

Бенефициент: Сдружение "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Общата цел на проектното предложение е предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги, както и други видове консултативна подкрепа с цел превенция на деца с увреждания и деца с проблеми с психичното здраве, вкл. на представителите от маргинализираните общности като ромите, намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот в контекста на Европейската гаранция за детето.

Период на изпълнение: 01.10.2023 г. – 01.12.2026 г.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)

Проект

"Мобилен Екип"

Проект: BG05M9OP001-2.082-0019-C01МОБИЛЕН ЕКИП - ИНОВАТИВЕН ПОДХОД ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА И ИНТЕЛЕКТУАЛНИ ЗАТРУДНЕНИЯ

Процедура: BG05M9OP001-2.082 Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения

Обща стойност на проекта: 210 754.15 лева

Финансиране от Европейски Съюз по линия на ЕСФ: 179 141.03 лева

Национално финансиране: 31 613.12 лева

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "АУТИЗЪМ ДНЕС"

Цел: Основната цел на проектното предложение е да се създаде и развие мобилен екип към Сдружение "Аутизъм Днес", който чрез иновативен подход да допринесе за личностното развитие на лица с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Период на изпълнение: 01.08.2020 г. – 01.09.2022 г.

ezgif.com-gif-maker (14)
ezgif.com-gif-maker (13)

Проект

"Американски Сертифициращ борд"

Щастливи сме да споделим, че Сдружение "Аутизъм Днес" е одбрена от Американския Сертифициращ борд на поведенческите аналитици за обучаваща организация за специалисти в областта на Приложния повезенчески анализ!

QABA is thrilled to announce Autism Today as the first approved ABAT coursework provider in Bulgaria! ABAT courses will be offered in French and English with a combination of LIVE and online experiences.

"On September 29, 2015, we opened the first Applied Behavior Analysis Center for children with autism in a building provided by a metropolitan municipality, with the outstanding support of many individual and corporate donors and public figures."

Please visit https://autismtoday-bg.eu/ for more information.

To review a list of all approved online QABA Coursework Providers, please visit https://qababoard.com/pages/qaba-community/.

If you are interested in becoming an approved QABA Coursework Provider, please review the guidelines at https://qababoard.com/guidelines-for-abat-or-qasp-coursework-providers/. You may also contact us at info@qababoard.com

FB_IMG_1674637010837
МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕННОСТИ НА СДРУЖЕНИЕ „АУТИЗЪМ ДНЕС"

Визия на Сдружение Аутизъм Днес: Лидерът в България по отношение на най- високото качество на терапия на деца с аутизъм

Мисия на Сдружение Аутизъм Днес: Да дадем шанс на всяко дете с аутизъм в България да има качествен и независим живот

Ценности на Сдружение Аутизъм Днес: Ние вярваме в потенциала на всички деца, независимо от тяхното увреждане, Ние сме един екип, Постоянно учим и се усъвършенстваме, Имаме силно развито чувство на ЕМПАТИЯ, Благодарност и с вяра вървим напред и постигаме резултати

Услуги
  • Поведенчески анализ

  • Логопедична подкрепа

  • Ерготерапия

Контакт
  • София, кв. „Горубляне“, ул. „Витоша“ 2

  • autismtodayaba@gmail.com

  • 0887 366 067

Scroll to Top